THYAO Yönetimi Neden Hisse Geri Alımı Yapmıyor?…

16.11.2016

Ya da eğer muhtelif zamanlarda seans içlerinde çaktırmadan aldılarsa bunu neden kap’a bildirmezler?

Hisse alım politikası genel kurula 2016 yılı nisan ayında sunulmuştu.

Firma mart ayında 2015 yıl sonu konsolide finansallarını 3 milyara yakın kar ile sunmasına rağmen bedelsiz bölünme olmayacağı ve VUK finansallarında devam eden mevcut zararlar nedeniyle temettü dağıtamayacağını bildirmesinin piyasada moralleri bir hayli bozacağını düşündüklerinden böyle bir atraksiyona girdiler.

Yani bozulması muhtemel moralleri şirket olarak hisse geri alıp politikası uygulayacağız diye bir nebze düzeltmeye çalıstılar.

Aslında o dönem kısmen de olsa bu hamle işe yaradı.

Ama tabi beklenen büyük çöküşü engelleyemezdi.

Engelleyemedi de…

7 lerden , 6 lardan geri alım yapmayan şirket 5 lerden bile hala alım yapmıyor ise bunun ardında kötü niyet aramak gerek.

Geri alım yapılmadığı sürece piyasada thyao yönetiminin nisan 2016 da tamamen “dümen amaçlamış ve piyasa ile kafa bulmuştur” algısı ve düşüncesi devam edecektir.
Dümenci yönetimlerle de işimiz olmamalı…

Ben şubat 2016 da bu kağıt ile son notumu vermiştim zaten bilen bilir. beklentilerimi karşılamayacağını anladım ve o ay içinde gereğini yaptım.
Ve bunu da burada da deklare ettim.

Çok sevdiğim ve 2011 ekiminden beri iç içe olduğum kağıda üzülerek veda etmek zorunda kaldım..

Hala var. Ama çok çok düşük bir miktar da ve sembolik olarak tutuyorum.

Uzunca bir süre de THYAO tahtasına bulaşmayı düşünmüyorum…

*****

Aşağıda kurum’un genel kurul sonrası konu ile ilgili açıklamasını bilginize sunuyorum ;

Geri Alımın Amacı

Küresel ölçekle yaşanan ekonomik dalgalanmaların ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan siyasî/ekonomik istikrarsızlıklann başta faaliyet göstermekte olduğumuz sektöre ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının Türk Hava Yolları A.O. Hisse değeri üzerinde olumsuz etki yarattığı. Borsa İstanbul’da oluşan mevcut fiyat seviyesinin Ortaklığımız faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu kapsamda gerek hisse fiyatındaki dalgalanmaların sınırlandırılması, gerekse de Ortaklığımız hazine yönetimi dahilinde kendi hisselerimize yatırım yapmak amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü durumlarda geri alımının yapılması amaçlanmaktadır. Geri alınan paylar Ortaklık çalışanlarına yönelik pay edindirme planları çerçevesinde de değerlendirilebilecektir.

Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre

Genel Kurul yetkilendirme tarihi itibariyle 3 yıldır.

Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Ortaklık finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kumlumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdumlabilmesine yetkilidir.

Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı

Ortaklığımızın 1.380.000.000 TL (bir milyar üç yüz seksen milyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin % 10’una (yüzde on) karşılık gelen pay sayısına kadar aşağıda belirtilen toplam fon tutan dahilinde, mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttınlması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyannca işlem yapılır. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandmlacaktır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutan ve Kaynağı

Ortaklık kaynaklan ve faaliyetlerinden sağlanan nakitten karşılanmak üzere, geri alım için 500.000.000 TL’ye (beş yüz milyon Türk Lirası) kadar fon aynlmıştır.
Geri alınan paylann nominal değeri çıkarılmış sermayenin %10’unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Paylann geri alımlannda alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise 20 (yirmi) Türk Lirasıdır.
Paylanmızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP’ta duyurulacaktır.

Geri Alım Programının Ortaklığın Finansal Durumu Ve Faaliyet Sonuçlan Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Geri alıma konu toplam fon tutarı 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup. 31.12.2015 tarihi itibariyle konsolide mali tablolanmızda yer alan toplam varlıklarımızın %1’ine tekabül etmektedir. Bu kapsamda, geri alım programının Ortaklığımız finansal durumu ve faaliyet sonuçlan üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Program Kapsamında Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler Bulunmamaktadır.

Geri Alınan Paylann Satış Esaslan

İlgili Tebliğ hükümleri uygulanacaktır

Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

31.12.2015  itibarıyla, yıllık en düşük pay fiyatı: 6.80 TL, en yüksek pay fiyatı: 10.20 TL olup ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 8.51 TL olarak gerçekleşmiştir.

Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

07.03.2016  itibarıyla, son üç aydaki; en düşük pay fiyatı: 6,56 TL, en yüksek pay fiyatı: 7.64 TL ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 7.19 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir