VUK İle UFRS Arasındaki Farklar.


Menkul Kıymetler
VUKHisse senetleri alış bedeli K/Z Ortaklığı belgeler alış bedeli ile değerlenmektedir. Bilanço günü değerleri ile tasarruf değerine yükseltilmesi söz konusudur
UFRSElde etme maliyeti caridir. Satın alma bedeline ilave bedeller maliyete dahil değildir. LİFO ve FİFO uygulanmaz, DT, HB, GOS için Gelir Tahakkuku vardır. Bilanço gününde değerleri ile elde etme maliyetinden düşük olanı ile değerleme söz konusudur.Piyasalarda işlem görmeyen menkul kıymetlerde rayiç bedeli vardır.
Stoklar
VUKMaliyet bedeli caridir. %10 düşüklük halinde 267/2 hariç emsal bedeli uygulaması vardır.
UFRSElde etme ve Net Gerçekleşebilir Değer ile değerleme vardır. Emsal bedel ile benzerliği olmakla birlikte 267/1 deki asgari artış miktarı yoktur. FİFO, H.O., H.A.Ort. Yöntemlerinden biri uygulanır. Faaliyet giderlerinden üretim maliyetine pay verilmemektedir. Borçlanma maliyetleri maliyete dahil değildir.
Alacak ve Borçlar
VUKMukayyet değer geçerlidir. Reeskont ihtiyari olup sadece Senetli Alacaklar ve Borçlar, çekler için uygulanır. Banka, Banker ve Sigorta şirketlerinde TCMB iskonto haddine göre reeskont uygulanır. Diğer şirketlerde senet üzerinde yazan oran geçerlidir.
UFRSMukayyet değer caridir. Reeskont zorunludur. Borçlar, vadeli çekler ve 3 aydan uzun senetsiz alacak ve borçlarda reeskont vardır
Şüpheli Alacaklar
VUKTicari Kazancın elde edilmesi ve idamesi şartı ile dava veya icra şartı küçük alacaklar için ayrı rejimi vardır. Tasarruf değeri ile değerlenir.Teminatlı alacaklarda uygulanmaz.
UFRSTahmin esasına dayalıdır. Şüpheli hale gelen alacakların bir sonraki dönemi etkileyen tutarları
bir önceki dönemde karşılık ayrılarak giderleştirilir.
Değersiz Alacaklar
VUKKazai hüküm veya kanaat verici ve tahsil imkansızlığı aranmıştır. Vazgeçilen alacaklar için ise konkordato ve sulh yolu öngörülmüştür
UFRSDeğersiz vazgeçilen alacak kavramı yer almamaktadır.
Dövize Dayalı İşlemler
VUKBorsa rayici ile değerlenir. Yoksa kurlar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Alacak ve Borç senetleri içinde geçerlidir. Vadesi gelmemiş olanlarda reeskont yapılabilir. LİBOR esas alınabilecektir
UFRSMerkez Bankası Kurları ile Değerleme geçerlidir.
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar. Ve Bağlı Menkul Kıymetler
VUKİştirakler ve tahviller Md.279 ve 286’da belirtilen alış bedeli ve itibari değere göre değerlemeye tabi tutulurlar.
UFRSElde etme maliyeti caridir. Borsada işlem görmeyenler için net defter değeri düşükse bu
bedel esas alınır. Borçlanma maliyetleri (faiz, kur farkı, vade farkı) maliyete dahil değildir.
Maddi Duran Varlıklar
VUKMaliyet bedeli ile değerleme esastır. Gayrimenkul tanımı geniştir. Noter, Mahkeme, komisyon gideri, Emlak Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, Ek Vergilerde maliyete alınmada ihtiyarilik söz konusudur. İlgili dönem kur farkları, maliyete alınır. Kredili sabit kıymet alımlarında İktisap tarihine kadar olan faizler mal bedelidir, kalan kısım da gider kaydında ihtiyarilik söz konusudur. Özel maliyet esası vardır.
UFRSElde etme bedeli geçerlidir. Satın alınma ile ilgili noter masrafları, nakliye, montaj, vergi vb. elde etme maliyetine dahildir. Borçlanma maliyetlerimaliyete dahil değildir.
Yatırım Harcamaları
VUKEk Md. 4 GV Maliyet bedeli söz konusudur. Yatırım dönemi içinde yüklenilen faiz ve kur farkları maliyete dahildir.
UFRSMaliyet bedeli söz konusudur Maddi veya Gayri Maddi kıymet oluşumu için yapılan AR-GE harcamaları yatırım maliyetine aittir
Borçlanma Maliyetleri
VUKMaliyete dahil edilebilir.İlk iktisapta maliyete alınma zorunludur.
UFRSİktisap öncesi veya sonrası oluşan kur farkları, faiz, vade farkı dahil finansman giderleri maliyete dahil değildir
Araştırma, Geliştirme Gid. Peştemallıklar ve Haklar 
VUKMukayyet Değer Esastır. Aktifleştirme İhtiyaridir. İşletme bedeli (peştemallıklar) için de mukayyet değer esastır
UFRSMukayyet değer ile gidere alınır. Yatırım harcamaları bölümü haricinde işlem yapılır. Haklar için elde etme maliyeti söz konusudur. Haklar yararlanma süreleri içinde itfa edilebilirler. Bu süre 10 yılı aşsa da bu geçerlidir
Amortisman
VUK%20 normal, %40 azalan bakiyeler İle amortisman geçerlidir. İhtiyarilik söz konusudur.
UFRSFaydalı ömür ile süresine göre amortisman ayrılır. Faydalı ömrüne göre amortisman süresi uzayıp kısalabilir. Hizmetten alınan ve elden çıkarılacak Sabit Kıymetlerde amortisman yoktur. Amortisman ihtiyari değildir.
Kıdem Tazminatı Karşılığı
VUKTek Düzen Hesap Planı şu an için ihtiyari tutmuştur. Kanunen Kabul edilmeyen gider mahiyetindedir. Karşılık ayrılır ise KKEG gider yazılması mümkündür.
UFRSAyrılması zorunludur. Aktüeryal hesap yapılır ve gider yazılır.
Kasa
VUKNakit paralar yer alır. TL?ler üzerindeki değerle, dövizler değerlenerek gösterilir. Değerleme farkları 646/656 hesaplara aktarılır.
UFRSKasadaki paraların nasıl değerleneceğine dair özel bir hüküm yoktur. Değerleme, yabancı paralar bakımından VUK da olduğu gibi TCMB efektif alış kuru ile yapılır.
Alınan Çekler
VUKVadesi gelmiş ancak henüz tahsil edilmemiş çekler 101?de izlenir. Çek vadeli ise 121 hesaba aktarılır. Ancak yaygın uygulama 101?de izleme yönündedir.
UFRSVadesi gelen ve gelmeyen çeklerin ayrımının yapılması gerekir. Vadesi gelmemiş olanlar mutlaka 101?den 121?e aktarılır.
Bankalar
VUKBankadaki paralar kayıtlı değeri üzerinden değerlenir. Mevduatlar vadeli ise, faiz tahakkuku yapılarak 642 hesaba gelir yazılır. (181/642) Aynı işlem repo hesapları için de yapılır.
UFRSVUK?a benzer işlem yapılmaktadır. Ancak faiz gelirleri tahakkuk tutarı anaparanın üzerine ilave edilir. (102/181) (UMS-1) – A ve B tipi likit fon yatırım araçları VUK-TDHP?da 102?de gösterildiyse, 118 hesaba çekilir. (118/102)
Verilen Çekler
VUKVadesi gelmeyen verilen çeklerin 321, vadesi gelenlerin 103 hesapta izlenmesi gerekir. Uygulamada tamamını 103?de izlendiği görülmektedir.
UFRSVadesi gelenler 103?de, gelmeyenler ise 321?de izlenir. VUK?da vadesi gelmeyenlerden 103?te izlenenler ters kayıtla 321 hesaba aktarılır. (103/321)
Şüpheli Alacaklar
VUKŞüpheli alacak karşılığı ayırmak için alacağın dava ve icra safhasında olması gerekir. (128/120 ve 654/129)
UFRSTahsil edilemeyeceği düşünülen her türlü alacak için karşılık ayrılır. (İşletme ve denetçiye aşırı takdir hakkı) (128/120 ve 632/129)  Karşılık giderleri VUK?taki gibi 654 hesaba değil, 770-632 hesaba aktartılır. Geçmiş döneme ait oluşan şüpheli alacak tutarı, cari dönem mali tablosu hazırlanırken 120 hesaba aktarılır ve daha sonra geçmiş dönem zararları (580) hesabına kaydedilir. 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
VUKBu hesaplar 260-264 ve 267-269 kodlarda izlenir. Mali tablolarda gösterilmesi, stoklar ve maddi duran varlıklarda olduğu gibidir.
UFRSişletme bünyesinde yapılan araştırma giderleri gider yazılır. Geliştirme giderleri ise maliyete eklenerek aktifleştirilir. KVK ve ARGE yasası çerçevesinde yapılan harcamaların tamamı matrahtan düşülür ve aynı zamanda amortismana tabi tutulur. UFRS?ye göre, MODV?ın amortismanında isim hakkı, miktar üzerinden ödenen patent gibi durumlarda üretime bağlı amortisman yöntemi kullanılır. Diğer durumlarda VUK?da olduğu normal ve azalan bakiyeler yöntemi uygulanır.  İşletmenin kendi bünyesinde yarattığı MODV harcamaları aktifleştirilemeyip gider yazılır.
Karşılıklar
VUKDaha önce değinilen şüpheli alacak karşılığı en belirgin olanıdır. Olayın dava ve icra safhasına intikali halinde gider yazılır. Olayın dava ve icra safhasına intikali halinde gider yazılır.
UFRSYükümlülüğün gerçekleştiği dönemde karşılık ayrılır. Nakit çıkış ihtimali bulunmayan konular için karşılık ayrılamaz. Örneğin bir firma hakkında oluşan vergi ihtilafı dolayısıyla vergi mahkemesine gidilmesi halinde, karşılık ayrılması zorunludur. Ancak, VUK?a göre böyle bir karşılık ayrılamaz. İleriye dönük ortaya çıkması muhtemel olumlu ve olumsuz şarta bağlı yükümlülükler mali tablo dipnotlarında belirtilir. VUK?da böyle bir uygulama yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir