Rasyo Analiz Formülleri

A- LİKİDİTE ORANLARI   Dönen Varlıklar 1- Cari Oran ——————————–   Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar       Dönen Var.- (Stoklar + Gelecek Aylara Ait Giderler + Diğer Dönen Varlıklar) 2- Asit-Test Oranı ——————————–   Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar       Hazır Değerler + Menkul Kıymetler 3- Nakit Oranı ——————————–   Kısa Vadeli Yabancı…

Read More

VUK İle UFRS Arasındaki Farklar.

Menkul Kıymetler VUK Hisse senetleri alış bedeli K/Z Ortaklığı belgeler alış bedeli ile değerlenmektedir. Bilanço günü değerleri ile tasarruf değerine yükseltilmesi söz konusudur UFRS Elde etme maliyeti caridir. Satın alma bedeline ilave bedeller maliyete dahil değildir. LİFO ve FİFO uygulanmaz, DT, HB, GOS için Gelir Tahakkuku vardır. Bilanço gününde değerleri ile elde etme maliyetinden düşük…

Read More

Tahvil Nedir?

Tahvil Nedir? Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. Tahviller halka arzedilerek veya halka arzedilmeksizin satılabilir. Kamu borçlanma aracı dışındaki tahvillerin ihraç ve halka arzı için bunların Sermaye Piyasası Kurulu’na kaydettirilmesi gereklidir. Genel ve katma bütçeli idareler ile T.C. Merkez Bankası’nca ihraç edilecek tahviller…

Read More

Varant Nedir?

Varant Nedir? Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade eder. Varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel karşılığında bir dayanak…

Read More

Takas Nedir?

Takas nedir? Takas, piyasalarda gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin, aracı kuruluşlar tarafından, merkezi takas kuruluşunun belirlediği süre ve şartlarda, yerine getirilmesi suretiyle taraflar arasında fon ve/veya varlıkların nihai transferini sağlayan süreçlerin tamamını ifade etmektedir. Takasbank, borsalar bünyesindeki piyasalarda gerçekleşen pay, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenler ile…

Read More

Vadeli İşlem Sözleşmeleri VIOP

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ 1) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Vadeli İşlem Sözleşmeleri Nedir? Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını ya da dövizi alma ya da satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Vadeli İşleme Konu Olabilecek Araçlar Nelerdir?Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle mallara (tarımsal ürün,…

Read More

Tahvil ile Hisse Senedi Arasındaki Farklar…

Tahvil ile Hisse Senedi Arasındalki Farklar…   TAHVİLLER HİSSE SENETLERİ 1 Tahvil bir borç senedidir. Hisse senedi ise, bir mülkiyet senedididr. 2 Tahvil sahibi, tahvil çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Hisse senedi sahibi, hisse senedini çıkaran kuruluşun ortağıdır. 3 Tahvil sahibinin bir şirkete sağladığı sermaye yabancı sermayedir. Hisse senedi sahibi, şirkete belli bir oranda sahiptir….

Read More

Kaldıraçlı İşlem Nedir?

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri FOREX- Kaldıraçlı alım satım işlemleri – nedir?Esas itibariyle forex, bir ülkenin para birimi karşılığında başka bir ülke parasının alımı ya da satımı olarak tanımlanmaktadır. Forex, yani döviz alım satım işlemleri ticari, yatırım, riskten korunma ya da spekülatif amaçlarla dövize duyulan ihtiyaçtan dolayı yıllardır uluslararası kambiyo piyasalarında gerçekleştirilmektedir. En basit ifadesiyle, 1…

Read More

Bedelsiz sermaye artırımı nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Neden yapılır? Nasıl yapılır? Bir şirketin; iç kaynaklarını (emisyon primi, yeniden değerleme değer artışı, yedekler, iştirak ve duran varlık satış karları, temettü)  kullanarak yaptığı sermaye artırımı karşılığı çıkardığı hisse senetlerini, herhangi bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdiği sermaye artırımına “bedelsiz sermaye artırımı” ya da “hisse bölünmesi” denir. Hissedarların bedelsiz hisse senedi alma haklarının herhangi bir…

Read More

Bedelli sermaye artırımı nedir?

Bedelli sermaye artırımı nedir? Hesaplaması nasıl yapılır? Bir şirketin; dış finansman karşılığında çıkardığı yeni hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan, ortaklara ya da ortaklar dışındaki yatırımcılara satarak gerçekleştirdiği sermaye artırımına “bedelli sermaye artırımı” denir. Bedelli sermaye artırımına katılım belli bir süre ile sınırlandırılır. Şirket bedelli sermaye artışı yaparak kendisine nakit akışı sağlar.Yeni hisse senetlerinin…

Read More